Política de privacidade

Navigación anónima a través das páxinas Web

FRAN MORELL, Editor de NOVA FANTASÍA e titular do sítio Web “novafantasia.com” obtén a seguinte información verbo dos visitantes do noso sítio Web:

  • O nome de domínio do proveedor (ISP) e/ou enderezo IP que lles dá acceso á rede. Isto facémo-lo tan só para elaborar estatísticas sobre os países e servidores que visitan máis a miúdo a nosa web.
  • A data e hora de acceso ao noso web. Con isto, averiguamos as horas de máis afluéncia, e así o noso proveedor pode facer os axustes precisos para evitar problemas de saturación nas nosas horas punta.
  • O enderezo de internet dende o que partiu a ligazón que dirixe ao noso Web. Por mor deste dato, podemos coñecer a efectividade dos distintos banners e ligazóns que apuntan ao noso servidor, co fin de potenciar os que oferezan mellores resultados.
  • O número de visitantes diários de cada sección. Elo permíte-nos coñecer as áreas de máis éxito e aumentar e millorar o seu contido, co fin de que os usuários obteñan un resultado máis satisfactório.

A devandita información obtida non é conservada no noso sítio Web alén dun ano, de conformidade coas leis internacionais que nos obrigan a elo.

Por suposto, a información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a un usuário concreto ou identificado.

A páxina do noso Web podería utilizar cookies para gardar os dados dos participantes nalgunhas enquisas. O dado gardado é a IP do votante, e coma todas as cookies, só se garda no computador do usuário, nunca no servidor de NOVA FANTASIA.

Tratamento dos dados de carácter persoal

FRAN MORELL, cidadán europeo de nacionalidade española e con enderezo en Avenida das Camélias 28, 2ºD, 36202 Vigo (Galiza), é o titular do web site “novafantasia.com” e máis da marca comercial NOVA FANTASÍA.

De acordo coa normativa vixente en Europa en matéria de protección de dados así como en matéria de servizos da sociedade da información e de comércio electrónico, o usuário acepta que os dados personais aportados no seu caso e facilitados voluntáriamente a NOVA FANTASÍA para o seu acceso a algúns dos servizos do web site (novas, foros, chats, concursos,…), sexan incorporados a ficheiros titularidade do proprietário do sítio Web, coa exclusiva finalidade de facilitar a prestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuários que solicitan servizos persoalizados en NOVA FANTASÍA, para a realización de estudos estatísticos dos usuários rexistrados en NOVA FANTASÍA que permitan deseñar melloras nos servizos emprestados, para a xestión de tarefas básicas de administración, así como para lle mantener informado, ben por correio electrónico ben por calqueroutro médio, de novidades, produtos e servizos de NOVA FANTASÍA.

Os dados así aportados polos usuários non serán cedidos de ningún xeito a terceiros, nin vendidos en ningún caso.

NOVA FANTASÍA comprométe-se ao cumprimento da súa obriga de segredo dos dados de carácter persoal e do seu deber de trata-los con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade internas necesárias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, dacordo coas normas europeas aplicables.

O usuário respostará, en calquera caso, da veracidade dos dados facilitados, reservándose NOVA FANTASÍA o dereito a excluir dos servizos rexistrados a todo usuário que facilitara dados falsos.

Calquera usuário rexistrado pode en calquera intre exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus dados de carácter persoal subministrados, mediante petición dirixida a NOVA FANTASÍA.

Contacting the Web Site

If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this Web site, you can contact us at webmaster@novafantasia.com. You can also get this free file from us to understand the European laws.